Algemene voorwaarden - Levora
18090
page-template-default,page,page-id-18090,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Algemene voorwaarden

 

Algemene verkoopvoorwaarden Lévora Woonwinkel

 

Identiteit van de ondernemer
Lévora Woonwinkel
Vestigings- & bezoekadres:
Collseweg 4A
5641 JN Eindhoven
Telefoonnummer: 040-3046261
Emailadres: info@levora.nl
Kvk nummer: 68490615

 

1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lévora Woonwinkel en een wederpartij (de koper) waarop Lévora Woonwinkel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Lévora Woonwinkel behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en zonder kennisgeving door te voeren.

 

 1. Overeenkomst
  2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is verzonden naar het door koper opgegeven (e-mail)adres, per post is verzonden of ondertekend in de winkel. Met het plaatsen van uw bestelling gaat u akkoord met onze leverings- en algemene voorwaarden.

2.2 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via Whatsapp, e-mail of anderszins verstrekt met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Lévora Woonwinkel garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

 1. Prijzen en betalingen 
  3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Bezorgkosten zijn niet altijd inbegrepen in de prijs. Lévora Woonwinkel geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van de koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

3.4 Mogelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Lévora Woonwinkel worden gecorrigeerd.

 

 1. Levering 
  4.1 Levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de adresgegevens zoals deze door u opgegeven zijn. Lévora Woonwinkel is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens van de geadresseerde, indien dit problemen met de levering tot gevolg heeft. Bij leveringen door de meubeltransporteur  die een passende afspraak met u maakt, kunnen zowel wij als de meubeltransporteur niet aansprakelijk worden gesteld voor uitlopen van tijd door bv overmacht situatie, denkend aan verkeer.
4.3 Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden aangenomen zal Lévora Woonwinkel na 2 weken een nieuwe leverpoging doen. Na een tweede weigering zal Lévora Woonwinkel genoodzaakt zijn opslagkosten door te berekenen.

 

 1. Eigendom 
  5.1 Alle goederen blijven eigendom van Lévora Woonwinkel totdat zij volledig betaald zijn.

5.2 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.

 

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht / retourneren 
  6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. En, indien er onregelmatigheden worden geconstateerd, dit direct door te geven aan Lévora Woonwinkel, bij voorkeur per e-mail met foto’s.

6.2 Alleen in geval van koop of afstand zal aan de koper na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van zeven (7) kalenderdagen worden gegeven binnen welke termijn de koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde producten te retourneren. Wij accepteren alleen ongebuikte, onbeschadigde, en in originele verpakking geretourneerde artikelen. Dit dient altijd schriftelijk- per e-mail te worden vermeld aan Lévora Woonwinkel. Kosten van retourneren zijn voor de koper.  Wij accepteren geen retouren onder rembours.

6.3 Van het herroepingsrecht (6.2) zijn uitgezonderd, de koop op afstand van producten die:
(1) specifiek voor u besteld zijn;
(2) door hun aard niet kunnen worden geretourneerd (denk aan zitmeubelen);
(3) afgeprijsde artikelen / artikelen met korting verkregen.
6.4 Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt Lévora Woonwinkel zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen van het door de koper aan Lévora Woonwinkel betaalde, met uitzondering van de bezorgkosten heen/retour. Deze kosten zijn te allen tijde voor de koper.

6.5 Bij retourneren van gekochte artikelen in de winkel zal Lévora Woonwinkel nooit het aankoopbedrag retourneren in geld. Lévora Woonwinkel zal te allen tijden een tegoedbon uitschrijven.
Let op! Custom Made producten kunnen niet geretourneerd worden. 

 

 1. Garantie en Aansprakelijkheid 
  7.2 De informatie op de website/in de winkel wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Lévora Woonwinkel behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

7.3 De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Lévora Woonwinkel op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Lévora Woonwinkel kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Lévora Woonwinkel is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Lévora Woonwinkel dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Lévora Woonwinkel sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

 

 1. Overmacht 
  8.1 In geval van overmacht is Lévora Woonwinkel niet gehouden haar verplichten jegens de koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens de koper voor de duur van de overmacht opgeschort.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de website.

 

 1. Intellectuele eigendom
  9.1 De website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van Lévora Woonwinkel. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lévora Woonwinkel. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

 1. Persoonsgegevens en privacy
  10.1 Lévora Woonwinkel zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Lévora Woonwinkel neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.2 Indien Koper aan Lévora Woonwinkel te kennen geeft geen directe commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail, SMS en dergelijke te willen ontvangen, zal Lévora Woonwinkel zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt.